Smluvní výzkum digitalizace glorietu v Růžové zahradě děčínského zámku

Filozofická fakulta UJEP

Mgr. Táňa Šimková, Ph.D.
PhDr. Kamil Podroužek, Ph.D.

Představení výzkumu

Dokumentace glorietu v Růžové zahradě děčínského zámku probíhala v rámci smluvního výzkumu ve dvou fázích. V roce 2020 byla vyhotovena plánová dokumentace stavu objektu před opravou. Tyto plány sloužily jako podklad pro stavební práce a zároveň zachycují stav věci, který byl nutně rekonstrukcí změněn. Na zmíněné plány navazuje rovněž dílčí dokumentace situace výkopových prací, jejíž výstupy byly poskytnuty jako jeden z podkladů archeologického výzkumu.

V roce 2021 byla dokončená druhá fáze dokumentace, tedy vytvoření prostorového počítačového modelu glorietu ve stavu po dokončení oprav architektury. Model vznikl pomocí SfM (Structure from Motion; získávání prostorových dat na základě fotogrammetrické metody automatické otické korelace) a laserového skenování. Vzhledem k potřebě přesné lokalizace objektu byla všechna měření prováděna v reálných souřadnicích závazného národního systému S-JTSK na základě geodetického zaměření. Finálním výstupem je prostorová polygonová síť, opatření fototexturou. Model byl předán rovněž ve verzi optimalizované pro prohlížení na webu bez využití jakéhokoliv komerčního software.

Využití na trhu

Dokumentace stavu před rekonstrukcí sloužila jako podklad pro stavební práce a zároveň se stala dokladem skutečného stavu objektu před rekonstrukcí.

3D model zachycuje stav věci v roce 2021 po dokončení stavebních prací a obnovy kamenných architektonických článků, před osazením sochařské výzdoby. Zamýšlené využití je kromě zachycení podoby objektu v konkrétním čase také k prezentaci estetických a památkových kvalit glorietu a tím k jeho dalšímu zviditelnění pro cestovní ruch.

Potenciální uživatelé

V první řadě jde o zachycení stavu věci před a po rekonstrukci a jedná se tak o srovnávací obrazový materiál pro historiky, historiky umění a stavaře.

Konečným příjemcem dat je Město Děčín a uživateli se mohou stát úředníci, turisté a zájemci o historickou architekturu.

Konkrétní spolupráce s firmami

Digitalizace glorietu byla zpracována jako subdodávka pro firmu Stucco TM – Město Touškov s.r.o., která byla městem Děčín vybrána za dodavatele rekonstrukce.

Kontakty

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Filozofická fakulta UJEP
Pasteurova 13
400 01 Ústí nad Labem

Mgr. Táňa Šimková, Ph.D.
E: tana.simkova@ujep.cz
T: +420 475 286 530

PhDr. Kamil Podroužek, Ph.D.
E: kamil.podrouzek@ujep.cz
T: +420 475 286 459

Loading...