Objektivizace stresové zátěže stanovením koncentrace salivárního kortizolu u zdravotnických záchranářů při používání osobních ochranných pracovních prostředků v době pandemie COVID-19

Fakulta zdravotnických studií UJEP

PhDr. Mgr. et Mgr. Patrik Christian Cmorej, PhD., MHA

Představení výzkumu

Pandemie onemocnění COVID-19 klade vysoké nároky na ochranu zdraví zdravotnických záchranářů při poskytování přednemocniční neodkladné péče. V důsledku toho jsou zdravotničtí záchranáři povinni používat osobní ochranné pracovní prostředky (celotělový ochranný oblek, respirátor, ochranné brýle) při poskytování zdravotních služeb. Výzkum je zaměřen na objektivizaci stresové zátěže u zdravotnických záchranářů způsobené používáním výše uvedených ochranných prostředků při simulované resuscitaci pacienta se zástavou srdce. Objektivizace stresové zátěže je realizovaná opakovaným stanovením kortizolu ze slin. Dále jsou u zdravotnických záchranářů sledovány změny koncentrace laktátu, tělesné teploty a elektrokardiografických údajů. Zároveň je zkoumáno, zda používání OOPP má negativní vliv na kvalitu prováděných kompresí hrudníků.

Využití na trhu

Výsledky výzkumu jsou využitelné zdravotnickými záchrannými službami při dalším vzdělávání svých zaměstnanců.

 

Potenciální uživatelé

Zdravotničtí záchranáři, management zdravotnických záchranných služeb.

Konkrétní spolupráce s firmami

V této oblasti jsme spolupracovali se Zdravotnickou záchrannou službou Ústeckého kraje, p. o.

Doplňující informace

Stanovení kvality prováděných kompresí hrudníku je realizováno s využitím vysoce sofistikovaného pacientského simulátoru SimMan 3G.

Kontakty

Fakulta zdravotnických studií UJEP
Katedra záchranářství a radiologie

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labe
Velká Hradební 424/13
400 96 Ústí nad Labem

PhDr. Mgr. et Mgr. Patrik Christian Cmorej, PhD., MHA
E: patrik.cmorej@ujep.cz

Loading...