Laboratoře Behaviorálních studií

FSE UJEP, budova VIKS

PhDr. Radek Soběhart, Ph.D.

Laboratoře behaviorálních studií (LABS) označuje propojení několika laboratoří s různým zaměřením, které mají společné výzkum lidského chování. Konkrétněji se jedná o laboratoř behaviorální ekonomie, která se dělí na statickou, jež je vybavena 18 pozicemi pro participanty, a na mobilní, která má podobu atypického návěsu za kamion, kde bude dalších deset míst. Zatímco statickou laboratoří se dnes může pochlubit již několik univerzit v České republice, tak mobilní lab bude mít k dispozici pouze tým na UJEP. Její význam vidíme v tom, že díky němu budeme moci zkoumat lidské rozhodování přímo v běžném provozu a prostředí, což jinak představuje jednu z hlavních nevýhod statických laboratoří, které jsou často „závislé“ na spolupráci s participanty z řad studentů. Dále budeme mít k dispozici laboratoře vybavené přístroji měřícími tzv. funkce biologické zpětné vazby (biofeedback), eye-trackingu a dalšími neuro-trenažéry.

Vznik laboratoří představuje určitou odpověď na aktuální tlak veřejnosti na vysoké školy, od nichž společnost očekávají pomoc při řešení komplexních problémů soudobé společnosti, kde hrají behaviorální aspekty nezastupitelnou roli. Komplex laboratoří se dělí do tří základních skupin.

1) Statické behaviorální laboratoře (experimentální laboratoř, eye-tracking)

Jádro statické behaviorální laboratoře tvoří 18 pozic pro participanty, kde mohou probíhají experimentální ověření teorií z oblasti experimentální ekonomie, behaviorálních studií a veřejné politiky. V laboratoři lze zkoumat, jak se lidé rozhodují, jaký vliv na jejich rozhodování mají různé předsudky, emoce, sdílené stereotypy či informační asymetrie. Behaviorální přístupy dnes získávají stále větší význam ve veřejné správě, vzdělávání, ekonomii a politologii. Také přibývají konkrétní studie týkající se spolupráce s aplikačním sektorem a veřejnou správou, například při výběru nových zaměstnanců, efektivním nastavení dalšího vzdělávání zaměstnanců či zvýšení motivace a odborných kompetencí pro manažery i samotné pracovníky.

Experimentální laboratoř také disponuje čtyřmi statickými eye-trackery Tobii, které umožňují kvantitativní sběr dat o fungování mozku v oblasti tzv. neuro-marketingu, který se zabývá například vytvořením vhodných webových stránek pro cílové klienty či hodnocením celého sektoru počítačových her dle potřeb a specifikace koncových uživatelů. Vedle toho je také vybavení laboratoře doplněno o eye-trackingové brýle Tobii, jež umožňují analyzovat vnímání vizuální reality v reálném prostředí, což se v poslední době velmi často objevuje ve výzkumu politického chování voličů, analýze nastavení a dopadů volebních kampaní či pro hodnocení tzv. vizuálního smogu ve veřejném prostoru, což je označení pro nadměrné zastoupení různých reklamních sloganů či nevhodně využitých komerčních ploch na úkor veřejného prostoru.

2) Mobilní behaviorální laboratoř (experimentální laboratoř v podobě atypického návěsu)

Mobilní behaviorální laboratoř v podobě atypického návěsu s 10 pozicemi pro participanty tvoří další jedinečný prvek LABS. Tato mobilní laboratoř byla vybudována s cílem podpořit behaviorální výzkum v regionu, neboť návěs je konstruován pro transport nejen v rámci regionu, ale celé České republiky. Výhoda této laboratoře spočívá především v tom, že se daný problém může zkoumat přímo v prostředí, kde vznikl, navíc s participanty, kteří mají s daným problémem bezprostřední zkušenost. Laboratoř se také může stát součástí firemního tréninku kognitivních funkcí manažerů i samotných pracovníků firem. Operativně ho lze také doplnit o statické eye-trackery, čímž se rozšíří nabídka laboratoře ještě o technologii, která se stále více uplatňuje především v oblasti neuro-marketingu či při analýze orientaci lidí v textových či obrazových materiálech. 

3) Přístroje měřící biologickou zpětnou vazbu (batak, mindball, Xsens ad.)

LABS v současnosti disponuje celou řadu přístrojů, které dokáží měřit kompletní soubor psycho-fyziologických nástrojů, jež jsou navrženy tak, aby pomohly širokému spektru osob jako jsou sportovci, příslušníci záchranných a hasičských sborů, jednotkám pracujícím v oblasti záchrany lidského života, manažerům a vedoucím zaměstnancům, umělcům a dalším profesím s vysokou fyzickou  a psychickou zátěží zlepšit jejich dlouhodobou pracovní stabilitu, celkovou výkonnost a zajistí správnou úroveň kompenzace, relaxace a regenerace. 

Využití přístrojů měřících biologickou zpětnou vazbu (Biofeedback) je spojeno jak s využitím možností a dostupnosti nových technologií, tak i s poznatky nejnovějších vědeckých trendů a objevů. Proto se ohledně aktuálních požadavků výzkumu zaměřujeme více na komplexní systém Biofeedback technologií a aplikací. To nám umožní nejen zvýšit rozsah a možnosti získávaných biologických dat, ale především rozšířit možnosti měření, diagnostiky a stimulace v širší oblasti vědy a výzkumu v řadě dalších oborů, jako jsou:

 • Behaviorální ekonomie
 • Biologie
 • Neuropedagogika a neurodidaktika
 • Neurokinetika a Neurokinematika
 • Neuromanagement
 • Psychologie

V souladu s výše vytčenými požadavky na rozšíření zájmových oblastí vědy a výzkumu o další možnosti prostřednictvím BioFeedback technologií nově navrhovaná zařízení a senzory umožní především:

 • Komplexní sledování biologických veličin lidského těla a jejich hlubší zpracování.
 • Komplexní měření a vyhodnocení stavů a chování jednotlivých částí těla, tělních orgánů anebo těla jako celku s cílem sledovat jeho chování v určitých situacích.
 • Komplexní zhodnocení naměřených výsledků s cílem popsat předpoklady chování těla v určitých situacích/ v klidu/ v zátěži, určitých typech zátěže nebo výkonu specifických situací nebo činností.
 • Sledování chování lidského těla při specifických vybraných činnostech, vlivu podnětů a emocí na reakce a chování těla – např. v rámci neuromarketingu a behaviorálních studií.
 • Pomocí diagnostiky a vhodné stimulace je možné nastavit a stimulovat nové vzorce chování nebo výkonnost určitých tělesných pochodů nebo vybrané subjekty naučit, jak efektivně ovlivnit chování a výkonnost určitých částí těla.
 • V souvislosti s rozvojem nových technologií, matematických metod a posledních vědeckých poznatků využít BioFeedback v řadě vědních oborů a disciplín jako např. sport, vrcholový výkon, diagnostika a stimulace pohybového aparátu a jeho disfunkcí, diagnostika funkčnosti a výkonosti autonomního nervového systému, diagnostika a stimulace neurokognitivních a neuromuskulárních funkcí atd.
 • Posílit poznání rozhodovacích kompetencí lidí v krizových situacích (stres, fyzické či psychické vypětí, časový tlak), rozvoj kognitivních funkcí v manažerském rozhodování a neurokognitivní trénink.
 • Prohloubit poznání prostředí, v němž se lidé rozhodují, a to především ve spojení s dalšími, již získanými, technologiemi (např. eye-tracking).

Pomocí nově specifikovaných zařízení je možně sledovat a vyhodnocovat biosignály jako např.:

 • Galvanické napětí kůže (Vodivost nebo odpor kůže – GSR).
 • Signály produkované mozkem – Elektroencefalogram (EEG).
 • Dechovou činnost, Tepovou frekvenci.
 • Srdeční činnost, činnost cév/ tepen, Variabilitu srdečního rytmu.
 • Saturaci krve kyslíkem, v průběhu a po výkonu.
 • Napětí/ činnost svalů – Elektromyogram (EMG).

Využívání BioFeedbackových technologií je často doprovázeno i doprovodným tréninkem, díky němuž se skutečně daří ovlivnit mozkovou činnost a frekvenci mozkových vln. I tímto postupem lze docílit psychického uvolnění, zklidnění, vyrovnání, harmonie mozkových hemisfér apod. Neurofeedback se používá také pro odstranění edukativních problémů dětí nebo dospělých jako např. dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie, poruch řeči apod.

Měření a trénink BioFeedback je neinvazivní a nemá v současnosti žádné známé vedlejší účinky a indikace.

Kontakty

PhDr. Radek Soběhart, Ph.D.
E: radek.sobehart@ujep.cz
T: +420 723 424 791
W: https://labs.regbes.eu

Loading...