téma Inkluze
Inkluze? Společná cesta k bourání hranic ve společnosti
Pedagogická fakulta
Tímto hojně probíraným společenským tématem se ústecká univerzita intenzivně zabývá. Pomáhají jak naši akademičtí odborníci , tak dobrovolníci z řad studentů a pracovníků univerzity.

Vzdělávat kolektivně v jedné třídě děti zdravotně a mentálně postižené, nadané, děti jiného etnika, migranty, děti z většinové společnosti či ze sociálně znevýhodněných lokalit. Vytvořit jim otevřené školního prostředí, které bude vstřícné a bude respektovat potřeby všech žáků. To je inkluze neboli proces společného vzdělávání.

Právě Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem patří už několik let k předním iniciátorům nejrůznějších projektů s inkluzí souvisejících.

Integra Jam

Například v roce 2008 si Mgr. Jitka Kratochvílová a Mgr. Hana Pejčochová, Ph.D., uvědomily, že sociální cítění musí být základem osobnosti dobrého učitele.

Streetartový festival Integra Jam doslova bourá mezilidské hranice. Stále se zvyšující počet návštěvníků svědčí o příznivém dopadu akce nejen na osobnostní vývoj integrovaných dětí a dospělých, ale zejména pak na zájem veřejnosti být tolerantním a otevřeným partnerem vůči všem lidem.

Vytvořily proto projekt Umělecká tvorba jako prostředek integrace mentálně, zdravotně, sociálně a jinak hendikepovaných skupin do společnosti, který využívá potenciál výtvarných a motorických aktivit k sociálnímu začlenění dětí do společnosti. Jeho dovršením je streetartový festival Integra Jam, který doslova bourá mezilidské hranice. Při skupinových výtvarně a pohybově tvůrčích činnostech se integrují sociálně, mentálně a jinak hendikepovaní lidé do společnosti ostatních návštěvníků. Dobrovolníci z pedagogické fakulty, respektive z katedry výtvarné kultury a katedry tělesné výchovy a sportu, připravují pro tyto aktivity každoročně stanoviště v Městských sadech v Ústí. Stále se zvyšující počet návštěvníků svědčí o příznivém dopadu akce nejen na osobnostní vývoj integrovaných dětí a dospělých, ale zejména pak na zájem veřejnosti být tolerantním a otevřeným partnerem vůči všem lidem.

Cesta k inkluzi

Dalším univerzitním projektem je Cesta k inkluzi Mgr. Zdeňka Svobody, Ph.D., a Mgr. Ladislava Zilchera. Ten si vzal za cíl prohloubit spolupráci se školami a nejen metodicky tak podpořit učitele v náročných situacích společného vzdělávání. Autoři uspořádali více než čtyři desítky konferencí a workshopů po celé zemi. Zúčastnilo se jich téměř 1 100 manažerských pracovníků škol, s nimiž měli možnost koncept inkluze podrobně diskutovat. Téměř 199 těchto pracovníků se taktéž účastnilo stáží ve školách ve Velké Británii a Finsku. Vznikly i metodické publikace, výzkumné monografie a konkrétní materiály, které mohou školy využít pro rozvoj své inkluzivní praxe.

Škola pro všechny

Zmínění autoři navázali na předchozí aktivitu a v současnosti pracují na dalším projektu s názvem Škola pro všechny. Jeho cílem je zjednodušení přístupu k inkluzivní výuce nejen pro učitele a žáky, ale také pro rodiče či vedení škol. Na úrovni žáků jde pak především o přijetí spolužáků s horšími výsledky a specifickými vzdělávacími potřebami. Velkou roli mají sehrát speciální asistenti, kteří pomohou učiteli zvládnout rozdíly mezi žáky. Spolupráce je opět plánována s kolegy z Velké Británie a Finska, partnery v tomto projektu jsou také Univerzita Karlova v Praze, Masarykova Univerzita v Brně a společnost Člověk v tísni.

Členové týmu