ceproniv
CEPRONIV – Centrum pro podporu německého jazyka a interkulturního vzdělávání
Filozofická fakulta
Workshopy, semináře, setkání, ale i odborná knihovna nebo poradenství je v metodickém centru CEPRONIV k dispozici všem učitelům německého jazyka v regionu.

Ústecká univerzita nezapomíná ani na své absolventy. Centrum pro podporu výuky německého jazyka a interkulturního vzdělávání CEPRONIV bylo založeno v roce 2017 při Katedře germanistiky FF a jeho hlavními cíli jsou podpora dalšího vzdělávání učitelů a učitelek němčiny formou kurzů, workshopů, exkurzí, setkání a dalších aktivit a popularizace němčiny a českoněmeckého vzájemného poznávání prostřednictvím jazykové a kulturní animace nebo soutěží pro školy.

Současně s centrem byla založena i volně přístupná metodicko-didaktická knihovna CEPRONIV, obsahující vedle nezbytné odborné literatury i řadu prakticky zaměřených publikací, sbírku učebnic, výukové materiály a jazykové hry. Knihovna je umístěna ve volném výběru Vědecké knihovny UJEP a její průběžně doplňované fondy jsou k dispozici všem zájemcům např. i přes meziknihovní výpůjční službu.

Další významnou aktivitou je provoz informační sítě Fórum učitelek a učitelů německého jazyka (DeutschlehrerInnen-Forum) sloužící nejen k informování o vzdělávací nabídce v regionu, ale i k poradenství a vzájemné výměně zkušeností mezi učiteli.

Metodické centrum CEPRONIV bylo založeno a je provozováno s velkorysou podporou pražského Goethe-Institutu a Evropské unie.

Členové týmu