Univerzita J. E. Purkyně má dnes 8 fakult: fakultu filozofickou, fakultu sociálně ekonomickou, fakultu strojního inženýrství, fakultu umění a designu, fakultu zdravotnických studií, fakultu životního prostředí, pedagogickou fakultu a přírodovědeckou fakultu. Pracuje zde okolo 900 akademických a neakademických pracovníků a studuje asi 8600 studentů.

2017 – FVTM se přejmenovává na fakultu strojního inženýrství (FSI) 2012 – z ÚZS zřízena fakulta zdravotnických studií 2008 – FUUD se přejmenovává na fakultu umění a designu (FUD)- UJEP uspořádala první reprezentační ples- na Lidickém náměstí proběhl první MAJÁLES 2007 – na UJEP se uskutečnil první ERASMUS DAY 2006 – po úspěšné akreditaci na ÚTŘV vzniká fakulta výrobních … [Read more…]

Přesně 28. září Univerzita J. E. Purkyně (UJEP) slavnostně otevřela. Jméno získala podle význačného severočeského rodáka Jana Evangelisty Purkyně, který se řadí mezi zakladatele biologie, embryologie, histologie, moderní farmakologie, srovnávací anatomie a antropologie. V mezinárodním měřítku získal uznání také jako jeden z nejvýznamnějších světových fyziologů. UJEP od roku 1991 tvořily tři fakulty (Pedagogická fakulta, Fakulta … [Read more…]

Právě v tomto roce došlo k vytvoření první ústecké fakulty, a to fakulty pedagogické.